Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Juhtimine Alusdokumendid Distantsõppe korraldus

Distantsõppe korraldus

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1-2/1 27.01.2022

DISTANTSÕPPE KORRALDUSE PÕHIMÕTTED VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUMIS

1.Distantsõppena käsitletakse regulaarse õppe sellist korraldust, kus õpilased ei saa viibida koolimajas.

2.Distantsõpet korraldatakse:

2.1 Kriisiolukordades, kus liiklus on häiritud või kehtivad liikumispiirangud ja kontaktõpe pole võimalik

2.2 Konkreetse, kiiresti laieneva haiguskolde ohjeldamiseks ja nakkusahela katkestamiseks

2.3 Haiguse kiire leviku olukorras õpilaste hajutamiseks, et nakkusohtu vähendada

2.4 Õpilaste oma aja ja õppe planeerimise õpetamiseks

3.Distantsõppele määramine vormistatakse direktori käskkirjaga.

DISTANTSÕPPE KORRALDUS VHK GÜMNAASIUMIS.

1. Gümnaasiumi distantsõppe üldised põhimõtted

1.1 Aineõpetaja sisestab kõik õpiülesanded Stuudiumi rubriiki ’kodutööd’.

1.2 Distantsõppe ajal toimuvad veebitunnid selleks consiliumis kinnitatud tunniplaani alusel. Veebitunni toimumise aeg ja link kantakse koduste tööde alla. Veebitunniplaani edastab õpilastele ja lapsevanematele gümnaasiumi juhtkond.

1.3 HEV ja õpiraskustega õpilastele lubatakse jätkata õppetööd koolis.

1.4 Distantsõppe nädalale planeeritavad õppekava välised tegevused tuleb gümnaasiumi juhtkonnaga kooskõlastada.

2. Info vahetamise korraldab gümnaasiumi klassides gümnaasiumi juhataja.

 

DISTANTSÕPPE KORRALDUS VHK PÕHIKOOLIS

 

1.Põhikooli distantsõppe üldised põhimõtted :

1.1 Aineõpetaja sisestab kõik õpiülesanded Stuudiumi rubriiki ’kodutööd’.

1.2 Distantsõppe ajal toimuvad veebitunnid selleks Consiliumis kinnitatud tunniplaani alusel. Veebitunni toimumise aeg ja link kantakse tunnitöö alla. Veebitunniplaani edastab õpilastele ja lapsevanematele klassijuhataja

1.3 HEV ja õpiraskustega õpilastele lubatakse jätkata õppetööd koolis.

1.4 Distantsõppe nädalale planeeritavad õppekava välised tegevused tuleb põhikooli juhtkonnaga kooskõlastada.

 

ÕPPEKORRALDUSE ORGANISATSIOONILISED PÕHIMÕTTED DISTANTSÕPPE AJAL PÕHIKOOLIS

1. Aineõpetaja sisestab kõik õpiülesanded Stuudiumi rubriiki ’kodutööd’ tähtajaga distantsõppe nädala reede. Ülesanded tuleb sisestada Stuudiumisse distantsõppe nädalale eelnevaks reedeks. Eesmärk: õpilasel tekib nädalavaade õppeainete kaupa ja ta saab enda tegevust paremini planeerida.

2. Distantsõppe ajal toimuvad veebitunnid selleks spetsiaalselt koostatud tunniplaani alusel. Veebitunni toimumise aeg ja link kantakse koduste tööde alla selle toimumise tegeliku kuupäevaga ja eristamiseks muudest ülesannetest kasutatakse märget „tunnitöö“.

Veebitunniplaani edastab õpilastele ja lapsevanematele klassijuhataja enne distantsõppe algust.

3. Distantsõppe nädala ülesandeid hinnatakse ja tagasisidestatakse reeglina sellele järgneval nädal mitte selle toimumise ajal. Erandiks on õppeained kus teatud ülesanded tuleb ära teha enne veebitundi (näiteks matemaatika).

 

4.Kui distantsõppe eesmärgiks on hajutamine, siis lähtutakse lisaks veel järgmistest

põhimõtetest:

4.1. Distantsõppe plaan (7.-9.kl) toimub reeglina 2+1 põhimõttel (kaks nädalat kontaktõpe, üks nädal distantsõpe). Noorematel klassidel 3+1 põhimõttel. Eesmärk: tagada vähem kokkupuuteid erinevate klasside vahel, tekitada nn ’klasside mullid’. Distantsõppe plaan edastatakse nii vanematele kui õpilastele Stuudiumi vahendusel.

4.2. Ülesannete tegemisega hätta jäänud õpilaste nimed edastatakse distantsõppe nädalale järgnevaks reedeks õppealajuhatajale. Kui õpilasel on mitmes aines distantsõppe nädala tööd tegemata, siis

järgmisel distantsõppe nädalal õpib ta koolis selleks eraldi tehtud kava järgi.

4.3. Klassijuhataja informeerib kohustusest kooli tulla õpilaste vanemaid. Koolis saavad õppida ka kõik need õpilased, kellele distantsõpe mingil põhjusel ei sobi.

4.4. Distantsõppe nädalale planeeritavad muud tegevused kogu klassile (muuseumide külastused, õppekäigud, loengud jne.) tuleb põhikooli juhtkonnaga kooskõlastada ja kanda ka Stuudiumi kalendrisse. Nende toimumist, eriti kui on tegemist pikemaajalise väljasõiduga (näiteks ollakse terve päev väljasõidul), peavad õpetajad arvestama ja proportsionaalselt vähendama selleks nädalaks antavate ülesannete mahtu

Tegevused dokumentidega