Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Juhtimine Alusdokumendid Andmekaitse

Andmekaitse

Kooli  andmekaitsetingimused

Kool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest www.tallinn.ee/est/Andmekaitsetingimused.

Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed jm) järgmiselt:

  • avaliku ülesande täitmisel ("Põhikooli ja gümnaasiumiseadus";kooli põhimäärus, "Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolis väljaarvamise kord"; "Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite  ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord"; "Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord"; "Kooliraamatukogude töökorralduse alused"; "Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale"; "Koolivälisele nõustamismeeskonnale soovituse andmiseks esitatavate andmete loetelu, taotluse esitamise ning koolivälise nõustamismeeskonna soovituse andmise tingimused ja kord"; "Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm"; "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord")
  • juriidilise kohustuse täitmisel (raamatupidamise seadus),
  • lepingu täitmisel (töölepingud, majanduslepingud, info töötlemise leping)
  • lapsevanema nõusoleku alusel.

Kool ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või on antud nõusolek andmete edastamiseks.

  • Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.
  • Kooli andmekaitse kontaktisik on Taniel Kirikal, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, e-post: taniel@vhk.ee

Lapsevanema nõusoleku leht

Täisealise noore nõusoleku leht

Tegevused dokumentidega