Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Gümnaasium Vastuvõtt gümnaasiumisse GÜMNAASIUMI VASTUVÕTU KORRALDUS

GÜMNAASIUMI VASTUVÕTU KORRALDUS

Õpilaste vastuvõtt X klassi 2021/2022 õppeaastaks.

Vanalinna Hariduskolleegiumi sisseastumiskatsete korraldus ja vastuvõtukorra muutmine direktori käskkirjaga nr 1.2.3/1 4.03.2021 :

 

Seoses valituses korraldusega vähendada viirusest tuleneva olukorra tõttu õpilaste vahelisi kontakte ja tagamaks  ühtseid aluseid 2020/2021 õppeaastal Vanalinna Hariduskolleegiumi (VHK) gümnaasiumisse kandideerimisel,  viia õpivalmidust puudutav  tutvusuuring läbi  tunnistuste põhiselt. Kohaldades   gümnaasiumi vastuvõtukord alljärgnevates punktides:

1.5. Hindamaks VHK võimalusi luua õpilaskandidaadile tema eripära (nii eeldusi kui arenguraskusi) arvestavat ja toetavat arengukeskkonda, viiakse õpilaskandidaadiga läbi ainult tutvumisuuring. Erialakatse toimub kunsti-, muusika- ja teatriharusse kandideerijatele.

1.6. Tutvumisuuring viiakse läbi alljärgnevates etappides:

1.6.1. Esimeses etapis esitatakse koolile 7 ja 8. klassi e-tunnistus koos 9. klassi e-hinnetelehega (tunnistusel peab olema näha õpilase nimi ja kool)

Nende põhjal hinnatakse ainevaldkonna pädevust reaalsuunda ja sotsiaalsuunda õppima kandideerijatel.

* Reaalsuuna meditsiini õpe: matemaatika, keemia, bioloogia ja loodusõpetuse keskmise hinde põhjal.

* Reaalsuuna inseneeria õpe: matemaatika, füüsika ja loodusõpetuse keskmise hinde põhjal.

* Sotsiaalsuuna majanduse õpe: matemaatika, eesti keele ja ajaloo keskmise hinde põhjal.

* Sotsiaalsuuna prantsuse keele õpe: eesti keele, inglise keele ja kirjanduse keskmise hinde põhjal.

Kunstisuunda õppima kandideerijatel vaadatakse keskmist hinnet ja nende põhjal kutsutakse erialakatsetele.

1.6.2. Teises etapis selgitatakse vestluse põhjal üldpädevused (väärtus-enesemääratlus-, sotsiaal-, suhtlus-, ettevõtlikus-, ja õpipädevus).

1.6.3. Kolmandas etapis toimuvad erialakatsed kunstisuunda kandideerijatele.

1.6.4. Iga etapi osas peetakse eraldi arvestust.

 

Tutuvusuuringule registreerimine toimub 10.-20.märts läbi kooli kodulehe. Registreerimiseks vajuta SIIA (link avaneb 10.märtsil)

Erialaktsetele ja vestlustele pääsenud õpilasi informeeritakse e-posti teel alates 6. aprillist.

 

Info katsete ja registreerimise kohta gümnaasiumi õppesekretärilt  gym-sekretar@vhk.ee

 

Eelinfo teatri-, muusika-, kunsti suunda kandideerijate:

TEATRI ERIALA:

  • I vooru  üldkatsed edukalt läbinud õpilastele aprillis. I voor tuleb üles filmida ja edastada videona. Täpsem info peale üldkatseid.

I vooruks palume ette valmistada:

Motivatsiooni kiri - Miks teater? pikkus 1 lk A4.

Proosapala kestvusega 3 minutit (tekst peab olema trükis ilmunud, esitada peast)

Luuletus (esitada peast)

Muusikaline eneseväljendus  (pillimäng või eesti keelne laul)

Tähtis on, et kõik valitud tekstid kannaksid õpilase jaoks olulist mõtet.

  • II voor aprillis või mais.

Teatrikatsete info epost: maria@theatrum.ee

MUUSIKA ERIALA:

  • I voor (kontsert) üldkatsed edukalt läbinud õpilastele  aprillis.

Valmistada ette 2 erineva karakteriga teost kogupikkusega max 10 minutit (suurvormi puhul piisab ühest osast).

Klaverisaatjat meie poolt ei ole, laulda palume ilma võimenduseta.

Muusikakatsete info telefonil 56660166 epost: karin@vhk.ee

  • II voor (teooria) kontserdivooru edukalt läbinud õpilastele toimub aprillis või mais.

KUNSTI ERIALA:

  • Kunstivoor üldkatsed edukalt läbinud õpilastele aprillis joonistamises ja maalimises.

Kunstikatsed kujutavad endast natüürmordi maalimist kattevärvidega (guašš v. akrüül) ja joonistamises etteantud esemete kujutamist koos oma fantaasiapildiga. Joonistustöö puhul on lubatud kasutada ainult grafiidi(harilikke) pliiatseid.

Kunstikatsele on vaja endal kaasa võtta maalimiseks värvid, pintslid ja A2 formaadis maalimiseks sobiv paber.

Joonistamiseks erinevaid pliiatseid (2B-6B, omal valikul), kustutuskumm ja A3 formaadis joonistuspaber.

Ette valmistada (soovitavalt digitaalselt) portfoolio oma töödest (vähemalt 10 tööd – 5 joonistust ja 5 maali; Lisaks võib olla visandeid, nn. "kaustikujoonistusi", fotosid tehtud suureformaadilistest töödest, keraamikast vms juba valmis loomingulistest töödest).

Kunstikatsete info telefonil 6996288 ,epost: janu@vhk.ee

Info õppesekretärilt  gym-sekretar@vhk.ee

Tegevused dokumentidega