Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Miikaeli Ühendus Mihklipäevast mihklipäevani

Mihklipäevast mihklipäevani

Miikaeli Ühenduse ülevaade mihklipäevaks 2012

Mihklipäeval aasta tagasi tähistasime kooli 25. sünnipäeva kontsert-teenistusega Jaani kirikus (ettekandele tuli Mart Siimeri „Miikaeli mõõk“) ja sellele järgneva sügispeoga gümnaasiumimajas ja hoovis. Ühise pere tunde lõid lapsevanemate, õpetajate ja õpilaste omavalmistatud maitsvad toidud, gümnasistide, vilistlaste ja sõprade  muusikalised etteasted ning õhtuhämaruses üle aastate ellu ärganud väravamängu traditsioon.

Mõeldes tagasi kahe mihklipäeva vahelisele aastale, võiks seda aega iseloomustada sõnadega: VHK aluspõhimõtete hoidmine ning traditsioonide ja algatuste jätkamine ühiste pingutuste jõul.

Rõõm järelkasvust

Jätkuvalt võime olla uhked oma mitmekesiselt andekate ja teotahteliste laste üle!

2011 oktoobris võisime taas veenduda, et meie õpilastel jagub nii hoolivust kui algatusvõimet: aastatepikkusele valdavalt õpilaste jõududega korraldatud Vabalava traditsioonile lisandus 16. oktoobril Katariina kirikus toimunud heategevuskontsert „Mu süda ärka üles“, mille korraldasid VHK gümnasistid oma suhkruhaigetele koolikaaslastele insuliinipumba ostmise toetuseks.

Kogu aasta vältel saime kaasa elada õpilaste kõrgetasemelisele esinemisele kontsertidel, teatrietendustes, kunstinäitustel, mälumängudes ja nuputamisvõistlustel, reaal- ja humanitaarainete olümpiaadidel, omaloomingu- ja spordivõistlustel. Eriti eredalt jäid meelde projekt „Mängime Pärti“ ja teatriõpilaste ülimenukas diplomietendus, Moliere’i „Kvaliteetinimene“. Ilmselt pole juhus, et igal aastal on vähemalt üks VHK õpilane saanud ka Tallinna noore kultuuritegija tiitli.

Missiooniline tegevus

Lapsevanemate algatusel loodud traditsioonilisele kristlikule maailmavaatele tugineva koolina oleme püüdnud seista elukultuuriliste väärtuste eest ühiskonnas ning toetada perekondade initsiatiivi luua uusi kristlikke koole.

Septembris 2011 Püha Miikaeli Kooli koosseisus alustanud Tallinna Toomkool on nüüdseks saanud oma koolitusloa ja iseseisvunud, kuid koostöö jätkub. Ettevalmistusi tehakse Püha Johannese kooli loomiseks; just täna, mihklipäeval 2012, kirjutati pidulikult alla koostööleping Kohila Mõisakooliga, koostöösidemed on loodud väikese Vormsi kooliga.

Üha uutele väljakutsetele vastamiseks on oluline õpetajate ja koolijuhtide pidev enesetäiendus. Koostöös Tallinna Ülikooliga oleme Miikaeli Ühenduse pedagoogiumi raames korraldanud loenguid ja seminare teemal „Erivajadusega laps tavakoolis“. 2010. aastal loodud Maarjamaa Haridusselts pakub järjepidevat eneseharimisvõimlalust nii meie õpetajatele, lapsevanematele kui teistele huvilistele: kevadel pidas Uurali ülikooli professor N. Hramova loengutsükli teemal „Kristlik õpetaja“, uuel õppeaastal jätkub igakuiste teoloogia-alaste loengute sari, valmistatakse ette õppekirjandust ning metoodilisi materjale.

Meie laste hea käekäigu vundamendiks on perekond. Eelmisel aastal tõusis perekonna teema senisest enam ka ühiskonna fookusesse.  Nii olid ka meie ettevõtmised suuresti pühendatud traditsioonilise perekonna väärtustamisele: oktoobris toimunud festivali TRIALOGOS teemaks oli “Perekond”; novembri alguses pöördus Maarjamaa Haridusselts avalikkuse ja Riigikogu haridus- ja kultuurikomisjoni poole, et juhtida tähelepanu hariduse rollile valmistada noori ette eluks perekonnas; detsembris välja kuulutatud VHK  omaloomingukonkursi teemaks valiti „Minu pere“.

Nagu iga inimese identiteeti ja käekäiku mõjutab suuresti teda ümbritsev keskkond, vaimne ja füüsiline ruum, nii defineerib VHK identiteeti paiknemine keskaegses vanalinnas. Seetõttu oleme püüdnud panustada siinse rikkaliku kultuuripärandi hoidmisse ja väärtustamisse, tegutseda selle nimel, et UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud Tallinna vanalinn oleks tõesti pärijatele ehk noorele põlvkonnale avatud ja kodune paik ning siin leiduks lastele ja noortele tegevust, mis oleks kooskõlas siia sobiva vaimsusega.

2012. aasta kevadel algatas Miikaeli Ühenduse, Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni asutatud SA Meie Pärand seminarisarja „Katariina kloostri olevik, minevik ja tulevik“, mille eesmärk oli teadvustada Katariina kloostri tähendust ja kohta nii Eesti kultuuriloos kui tänapäeva kultuuri- ja hariduselus ning luua ühine visioon kloostrikompleksi arendamiseks. Sarja esimene seminar sai teoks 2012. aasta maikuus, teine septembris.

Aktiivsus ja hea tahe

VHK ei saaks täita oma missiooni ilma hea tahtega lapsevanemate ja mõttekaaslaste  abita.

Möödunud aasta detsembris võisime olla tunnistajaks, kuidas traditsiooniline heategevuslik jõululaat sai aktiivsete vanemate eestvedamisel uue dimensiooni nii tegevuste mitmekesisuse kui tulu osas. Tegevusrohke oli ka mailaat. Laatade tulu kasutati meie koolimajade vastavusse viimiseks Päästeameti nõuetele.

Meie pikaajaline hea koostööpartner Poola Vabariigi suursaatkond korraldas veebruaris koos VHK muusikakooliga heategevusaktsiooni „Aita meil vahetada punktkirjamasina klahvide klõbin Chopini klaverihelide vastu“. Chopini-nimelise klaverikonkursi galakontserdil kogutud annetustega toetati nägemispuudega laste muusikaõpetajate eriettevalmistust. Aprillis korraldasid Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Muusikaakadeemia tudengid VHK heaks Lauluväljaku Klaassaalis heategevusliku moeetenduse "Unes ja ilmsi". Etenduse ettevalmistamisel ja läbiviimisel osales palju VHK lapsevanemaid ja õpilasi ning selle tulu kasutatakse Vene 31 küttesüsteemi uuendamiseks. Mais tähistas OÜ Grant Thornton Rimess oma 20. sünnipäeva, kutsutud külalistel paluti lillede ja kingituste asemel teha annetus Miikaeli Ühendusele õpilaskodu ja majanduslikes raskustes olevate laste muusikaõpingute toetuseks.

Lisaks eelloetletud suurematele aktsioonidele oleme tänu võlgu veel väga paljudele hea tahtega inimestele: peredele, kes kõrgemat või topeltõppemaksu makstes on toetanud  majanduslikes raskustes perede või vanemliku toeta laste õpinguid ja huvihariduse omandamist; annetajatele, kelle abita ei saaks toimida meie õpilaskodu ega noorte emade programm; emadele-isadele, kes alati tulevad appi klasse remontima, kolima või  üritusi korraldama; õpetajatele, kellel vaatamata tihti õhtutundidesse ulatuvatele tööpäevadele on jätkunud jõudu innustada laste loomingulisust ja teadmishimu, korraldada täiend- ja süvaõpet, laagreid ja õppekäike, näitusi ja kontsertreise, pidusid ja spordivõistlusi.

Aitäh kõigile!

Tiina Veismann

Miikaeli Ühenduse tegevdirektor

Tallinnas,

29. septembril 2012

Tegevused dokumentidega